|        |   

 
 
 

2024-02-29 , 19 1445 04:16

 

  • ÔÚÑ
  • ÞæáæÇ áÃãí!! ÔÚÑ: Ï. ßãÇá ÃÍãÏ Ûäíã
 

ÞæáæÇ áÃãí!! ÔÚÑ: Ï. ßãÇá ÃÍãÏ Ûäíã


  : 29/8/2019  

 
ÇáÃÓÊÇÐ ÇáÏßÊæÑ ßãÇá ÃÍãÏ Ûäíã

ÞæáæÇ áÃãí!!

ÔÚÑ: Ï. ßãÇá ÃÍãÏ Ûäíã

 

æÅÐÇ ÍÒäÊõ ÝÅä ÐÇß¡

áÂåÉò ÛÕøÊ ÈåÇ ÑæÍí ÇáÛÑíÈå.

 

æÊÑßÊåÇ Ýí Çáßæä ÊãÖí ßí ÊáÇãÓó

ÃäÝÓÇ ÊÃÓì áÂåÇÊ ÚÌíÈå.

 

ÝÊäÇËÑÊ ÃÔáÇÄåÇ¡

æãÏÇÑåÇ Ýáß íÓÇÝÑ¡

Ïæä ÌÏæì¡

Ýí ãÓÇÑÇÊ ÚÕíÈå !!!

***

ÞæáæÇ áÃãí: Ýí ÇäÊÙÇÑß íÇ ÍÈíÈå.

 

Åä ßÇä ÌÑÍí ãÄáãÇ¡

ÝÇáÌäÉ ÇáßÈÑì ÚÒÇÄß Ýí ÇáãÕíÈå .

***

ÞæáæÇ áåÇ:

ÚÕÝæÑÉ ÇáÈÓÊÇä ÊåÊÝ ÈÇÓãåÇ¡

æáÞÇÄäÇ Åä ÚÒø íæãÇ¡

Ýí ÇáÌäÇä æÍæáäÇ ÃÍÈÇÈ (ØæÈì!).

 

åÐÇ ãÍãÏ æÇáÃÍÈÉ Íæáå¡

æÇáäæÑ íäÈÚ ãä ËíÇÈåã ÇáÞÔíÈå.

 

ÒæÑí ÇáÈÓÇÊíä ÇáÊíº

ÚÔÞ ÇáÝÄÇÏ äÓíãåÇ¡

æÊÐßÑí ÇááÞíÇ ÇáÞÑíÈå !

 

 

: 3549

: 0

 
 
 
 
 
 
  • ãÔÑæÚ äÝÍÇÊ ãßÊÈíÉ

  • ÃäÔØÉ ÇáÚÇã 2011

  • ãÔÑæÚ ÒãÇã ÇáãÈÇÏÑÉ ÇáÊÏÑíÈí ÇáÔÈÇÈí 2011

 

 

-

 
 

   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  

 

2011 - 2012

-